Tema

Tillit, styrning och ledarskap

Temaledare: Louise Bringselius

 

Redan i mitten av 1900-talet pekade många forskare på hur organisationer kunde uppnå bättre resultat genom att decentralisera och stärka medarbetare och klienter. Sedan dess har otaliga studier pekat i samma riktning. Ändå har offentlig sektor idag problem med detaljstyrning, överdriven formalisering och en övertro på incitament och tävling. Detta hämmar utveckling. I flera forskningsfält menar forskare därför att tillit behöver erkännas som styrprincip och det professionella omdömet ges utrymme. Sverige har en tillitsreform med syfte att stötta arbetet med  tillitsbaserad styrning, där avbyråkratisering är en del. Som en del i detta arbete inrättades den statliga utredningen Tillitsdelegationen i Sverige. Idag bär akademin arbetet vidare. Inom detta tema diskuterar vi vad den tillitsbaserade styrningen innebär i teori och praktik, med syfte att mötas över forskningsfält och mellan akademi, praktik och politik.

Kommunernas tillitsnätverk


Den 31 mars 2021 hölls första mötet i ett nytt nätverk för kommuner som arbetar med eller har ett intresse för tillitsbaserad styrning och ledning. Syftet med nätverket är att kommunerna ska få möjlighet att lära av varandra. Louise Bringselius är samtalsledare. Vid varje möte håller två kommuner presentationer. Här intill syns mötet den 11 maj, där Östra Göinge och Helsingborgs stad talade.

Nästa möte: 24 augusti 2021. Mer info kommer.

Friday Talk om korruption 15/5

 

Den 15 maj talar Bo Rothstein om sin nya bok kring tillit och korruptionsbekämning, där han förespråkar ett helt nytt sätt att förstå dessa frågor. Läs mer.

Akademins tillitsnätverk


I april 2021 fattades beslut om att flytta över Akademins tillitsnätverk till Institute for Public Affairs. Nätverket startades som ett initiativ från forskare för att driva på för en utveckling mot ökat handlingsutrymme för medborgare och medborgarnära professioner i den offentliga sektorn. En konferens hölls december 2020. Läs mer på www.akademinstillitsnätverk.se. Nya workshops mm i nätverket planeras med start hösten 2021 och forskare från alla Sveriges lärosäten och olika ämnen är välkomna!