Forskningsinstitut och tankesmedja för politik och förvaltning

Teman för forskning och dialog


Följande fem teman fokuserar vi särskilt på just nu - med seminarier, program, poddar, mm. 


Tema: Berättelser om framtiden i Sverige

Temaledare: Andreas Bergh


Det finns många berättelser - eller narrativ - om Sverige, vad Sverige har varit och vad Sverige håller på att bli. Berättelser om det sammanhållna folkhemmet och den nationella gemenskapen kring TV-programmet Hylands hörna och strävan efter villa och Volvo. Berättelser om de ökande klyftorna mellan rik och fattig och mellan stad och land. Berättelser om ökad polarisering och ett Sverige som är trasigt. Berättelser om Sveriges kulturella särart, om Sverige som IT-nation och Sverige som rasistiskt. I detta tema vrider vi och vänder på dessa och andra berättelser. Hur väl stämmer de? Vilka alternativa berättelser finns? Temat samlas människor som är nyfikna på, eller själva bedriver, forskning som underbygger, nyanserar eller vänder upp och ned på de allmänt spridda berättelserna om Sverige. Vilka berättelser kommer att prägla framtidens Sverige?

Tema: Byråkratens samvete

Temaledare: Niklas Altermark


Offentliganställda har som uppgift att verkställa politiskt fatatde beslut. Samtidigt finns det en gräns för när man som offentliganställd har ett ansvar att inte göra vad man blir tillsagd av sina överordnade - för att beslutet ifråga inte är demokratiskt eller för att dess konsekvenser strider mot grundläggande demokratiska värden. Då det inte går att formalisera var denna gräns går innebär det att byråkratrollen förutsätter en förmåga att tänka självständigt kring den egna rollen. 

   Idag finns tecken på att den etiska bördan av att vara offentliganställd har ökat. Det tar sig uttryck i hur handläggare av välfärdsärenden vittnar om att de inte kan stå för sitt arbete och i hur välfärdens fotsoldater vittnar om en etisk stress då man inte har resurser att göra ett bra jobb. I det här temat undersöker vi vilka konsekvenserna blir av detta, men också om vilka förutsättningar som krävs för att offentliganställda ska hantera det viktiga uppdraget att vara demokratins väktare. 

 

Tema: Artificiell intelligens och omdöme

Temaledare: Jonna Bornemark


Användningen av AI i offentlig sektor är ännu i sin linda, men det är ett område i snabb utveckling och att det kommer få en mycket stor påverkan på framtidens organisationer är ingen våghalsig gissning. Men vad är egentligen artificiell intelligens? Är det samma sak som mänsklig intelligens, fast bättre? Eller är det egentligen två helt olika typer av intelligens? Idag uppmärksammar forskningen allt mer att den mänskliga intelligensen har kompetenser som den artificiella intelligensen saknar. Omdöme, värderingsförmåga, relation till icke-vetande och känsla för såväl etiska som estetiska frågor är några av de mest diskuterade. Kanske är den viktigaste frågan idag att undersöka hur AI och MI (mänsklig intelligens) kan samarbeta på bästa möjliga sätt? Då behöver vi också undersöka bilden av AI som en högre intelligens i relation till den mänskliga och uppvärdera de mänskliga förmågorna. Kanske behöver vi också fundera på vad vi menar med ”intelligens”?

         I det här temat binder vi samman filosofiska frågorna, som vad intelligens är och vad som skiljer en människa från en maskin, med praktiska frågor kring vilka konsekvenser AI får i olika offentliga verksamheter. Vi frågar oss hur AI kan användas på bästa sätt. Hur det till exempel kan fungera som beslutsunderlag för kloka beslut. Och hur det kan frigöra kraft för det mänskliga och levande.

Tema: Staden

Temaledare: Cecilia Cassinger


Staden är ett offentligt rum vars betydelse och funktion samskapas av de som bor och verkar i den. I staden finns både extrem fattigdom och rikedom, det urbana landskapet är ett nav för tillväxt och konsumtion och är i ständig förändring. Här finns makt men också motstånd mot makten. Staden är ett kondensat av samhället och oss själva. Den speglar vilka vi är, vill vara (eller vilka vi har blivit) och vilket slags samhälle vi har skapat. Frågan är dock om staden speglar det samhälle vi eftersträvar. Den snabba urbaniseringen är sammankopplat med välstånd men också med problem. Idag står flertalet av världens städer inför en rad samhällsutmaningar kopplade till bland annat befolkningsmängd, segregation, utanförskap, folkhälsa och miljöförstöring.  Hur hanteras dessa problem i städerna och hur kan städerna bli bättre platser att leva på?

    Tema Staden samlar samhällsvetenskaplig forskning som på olika sätt undersöker rätten till staden som institution, offentlig plats och gemenskap. Rätten till staden handlar om likvärdig tillgång till livsnödvändigheter och infrastruktur såsom dricksvatten, mat, bostad, kollektivtrafik, utbildning och kultur men också om förutsättningar och möjligheter för invånarna att exempelvis vara del av olika gemenskaper, engagera sig politiskt, delta i beslutsfattande processer, självbestämmande, åsiktsfrihet, självförverkligande och vardagsflykt. 

Tema: Tillit och styrning

Temaledare: Louise Bringselius

 

Redan i mitten av 1900-talet pekade många forskare på hur organisationer kunde uppnå bättre resultat genom att decentralisera och stärka medarbetare och klienter. Sedan dess har otaliga studier pekat i samma riktning. Ändå har offentlig sektor idag problem med detaljstyrning, överdriven formalisering och en övertro på incitament och tävling. Detta hämmar utveckling. I flera forskningsfält menar forskare därför att tillit behöver erkännas som styrprincip och det professionella omdömet ges ökat utrymme. Samtidigt behövs också tydliga ramar och kontroll, för att vi ska veta att tilliten förvaltas på ett bra sätt.  Denna allmänna ambition att öka tilliten och stärka medborgare och medarbetare, men inom tydliga ramar och med uppföljning som stöd för utveckling, kallas idag tillitsbaserad styrning och ledning.

    Sverige har en tillitsreform med syfte att stötta arbetet med  tillitsbaserad styrning, där avbyråkratisering är en del. Som en del i detta arbete inrättades den statliga utredningen Tillitsdelegationen i Sverige. Idag bär akademin arbetet vidare. Inom detta tema diskuterar vi styrning och ledarskap i allmänhet och tillitsbaserad styrning i synnerhet. Här delar vi även information från Akademins tillitsnätverk.