Tema: Staden

Temaledare: Cecilia Cassinger


Staden är ett offentligt rum vars betydelse och funktion samskapas av de som bor och verkar i den. I staden finns både extrem fattigdom och rikedom, det urbana landskapet är ett nav för tillväxt och konsumtion och är i ständig förändring. Här finns makt men också motstånd mot makten. 

   Staden är ett kondensat av samhället och oss själva. Den speglar vilka vi är, vill vara (eller vilka vi har blivit) och vilket slags samhälle vi har skapat. Frågan är dock om staden speglar det samhälle vi eftersträvar. Den snabba urbaniseringen är sammankopplat med välstånd men också med problem. Idag står flertalet av världens städer inför en rad samhällsutmaningar kopplade till bland annat befolkningsmängd, segregation, utanförskap, folkhälsa och miljöförstöring.  Hur hanteras dessa problem i städerna och hur kan städerna bli bättre platser att leva på?

    Tema Staden samlar samhällsvetenskaplig forskning som på olika sätt undersöker rätten till staden som institution, offentlig plats och gemenskap. Rätten till staden handlar om likvärdig tillgång till livsnödvändigheter och infrastruktur såsom dricksvatten, mat, bostad, kollektivtrafik, utbildning och kultur men också om förutsättningar och möjligheter för invånarna att exempelvis vara del av olika gemenskaper, engagera sig politiskt, delta i beslutsfattande processer, självbestämmande, åsiktsfrihet, självförverkligande och vardagsflykt.