Tema: Tillit, styrning och ledarskap

Temaledare: Louise Bringselius

 


Redan i mitten av 1900-talet pekade många forskare på hur organisationer kunde uppnå bättre resultat genom att decentralisera och stärka medarbetare och klienter. Sedan dess har otaliga studier pekat i samma riktning. Ändå har offentlig sektor idag problem med detaljstyrning, överdriven formalisering och en övertro på incitament och tävling. Detta hämmar utveckling. I flera forskningsfält menar forskare därför att tillit behöver erkännas som styrprincip och det professionella omdömet ges utrymme.

    Sverige har en tillitsreform med syfte att stötta arbetet med  tillitsbaserad styrning, där avbyråkratisering är en del. Som en del i detta arbete inrättades den statliga utredningen Tillitsdelegationen i Sverige. Idag bär akademin arbetet vidare. Inom detta tema diskuterar vi vad den tillitsbaserade styrningen innebär i teori och praktik, med syfte att mötas över forskningsfält och mellan akademi, praktik och politik.

   Inom ramen för detta tema ryms workshops och ett kommunnätverk med fokus på tillit, men också Akademins tillitsnätverk. Ansvaret för det sistnämnda nätverket alternerar mellan olika lärosäten och samordnas av Louise Bringselius.

Kommunernas tillitsnätverk


Den 31 mars 2021 hölls första mötet i ett nytt nätverk för kommuner som arbetar med eller har ett intresse för tillitsbaserad styrning och ledning. Syftet med nätverket är att kommunerna ska få möjlighet att lära av varandra. Louise Bringselius är samtalsledare. Vid varje möte håller två kommuner presentationer. Nedan är mötet från den 11 maj, då företrädare för Östra Göinge och Helsingborgs stad talade.


Nästa möte: 24 augusti 2021 kl 14-16

Då presenterar Malmö stad och Borlänge kommun sitt arbete. Talare:

  • Åsa Granat, kommundirektör Borlänge kommun
  • Jan Bohman, kommunstyrelsens ordförande Borlänge kommun

  • Andreas Norbrant, stadsdirektör Malmö stad
  • Peter Lindberg, förvaltningschef Förskoleförvaltningen Malmö stad

Länk för medverkan finns här.

Friday Talk om korruption 15/5

 

Den 15 maj talar Bo Rothstein om sin nya bok kring tillit och korruptionsbekämning, där han menar att dessa frågor behöver förstås som sociala kontrakt. Det gör att fokus behöver flyttas till vardagliga organisatoriska praktiken, snarare än till formuleringen av mål och värderingar.

Akademins tillitsnätverk


Värd för nätverket ht 2021:

Malmö universitet (kontaktperson professor Patrik Hall)


I april 2021 fattades beslut om att flytta över Akademins tillitsnätverk till Institute for Public Affairs. Nätverket är ett initiativ från forskare för att driva på för en utveckling mot ökat handlingsutrymme för medborgare och medborgarnära professioner i den offentliga sektorn. 


20 oktober kl 15-17:

"Administrative burden and trust"

  • Talare:  D’Arlyn Bell, doktorand från University of Kansas
  • Discussant: Patrik Hall, professor i statsvetenskap vid Malmö universitet
  • Samtalsledare: Astrid Hedin

 

10 november kl 14-16:

Tillit i samverkansprocesser för omställning till ett hållbart transportsystem.


Information om ytterligare programpunkter kommer. Medverkan öppen för alla (webinarier).